Prodej Au/Ag granálií

o r. 999,9 g/kg a AuCl3 dle požadavků

Home » Zákon

Zákon

§ 92a
Zvláštní režim pro dodávání zlata

(1) Za zlato se pro účely tohoto ustanovení považuje

a)   zlato o ryzosti 333 tisícin nebo vyšší s výjimkou investičního zlata v podobě neopracované, zejména slitku, cihly, prutu, valounu, zrna, granule, granálie, lístku, drátu, prášku, zlomků, smetků nebo odpadu,
b)   investiční zlato při dodání podle § 92 odst. 5.

(2) Při dodání zlata s místem plnění v tuzemsku plátcem jinému plátci, osobě registrované k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani s výjimkou vývozu a dodání zlata do jiného členského státu, jsou povinny přiznat daň osoby, kterým je zlato dodáno.

(3) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen správci daně oznámit první dodání zlata každé osobě nejpozději do dne prvního dodání této osobě.

(4) Plátce, který dodává zlato osobám podle odstavce 2, je povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

(5) Daňový doklad musí obsahovat

a)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který dodává zlato,
b)   daňové identifikační číslo plátce, který dodává zlato,
c)   obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo název, sídlo nebo místo podnikání osoby, které je zlato dodáno,
d)   daňové identifikační číslo plátce, kterému je zlato dodáno,
e)   evidenční číslo daňového dokladu,
f)   rozsah a předmět plnění včetně váhy a ryzosti zlata,
g)   datum vystavení daňového dokladu,
h)   datum uskutečnění plnění,
i)   jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
j)   základ daně,
k)   sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
l)   sdělení, že výše daně je povinna doplnit a přiznat osoba, které je zlato dodáno.

(6) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popř. zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře. Za správnost vypočtené daně odpovídají tyto osoby.

(7) Osoby podle odstavce 2, kterým je zlato dodáno, jsou povinny přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

(8) Zvláštní režim se nepoužije při dodání zlata České národní bance.".

17. V § 94 se doplňuje odstavec 12, který zní:

"(12) Osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, které nejsou registrovány jako plátci a je jim dodáno zlato podle § 92a s místem plnění v tuzemsku, se stávají plátcem dnem uskutečnění dodání tohoto zlata.".

18. V § 95 se doplňuje odstavec 13, který zní:

"(13) Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 12, je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu dodání zlata podle § 92a.".

19. V § 108 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova "s výjimkou dodání zlata podle § 92a.".

20. V § 108 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:

"o)  plátce, osoba registrovaná k dani v jiném členském státě nebo zahraniční osoba povinná k dani, kterým je dodáno zlato podle § 92a.".

21. V příloze č. 2 se za větu "- Ostatní rekreační činnost zařazená v SKP 92.72, 92.72.1, 92.72.11 a 92.72.12. " vkládá věta "Služby posiloven a kondičního cvičení, provoz saun, tureckých a parních lázní zařazené v SKP 93.04.".


Původní zákon

§ 92
Zvláštní režim pro investiční zlato

(1) Investičním zlatem se rozumí

a)   zlato ve tvaru uzančních slitků o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,
b)   zlaté mince, které
1.  mají ryzost nejméně 900 tisícin,
2.  byly vyraženy po roce 1800,
3.  jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
4.  jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

(2) Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).

(3) Od daně je osvobozeno dodání investičního zlata v tuzemsku, pořízení z jiného členského státu a jeho dovoz. Osvobození od daně se vztahuje i na

a)   investiční zlato s osvědčením pro fyzicky alokované a nealokované zlato,
b)   investiční zlato obchodované na zlatých účtech, a to zejména úvěry a swapy zakládající k investičnímu zlatu vlastnické právo nebo právní nárok, nebo
c)   termínované obchody s investičním zlatem, včetně futures a forwardů, které zahrnují převod vlastnického práva nebo právního nároku k investičnímu zlatu.

(4) Od daně bez nároku na odpočet daně je osvobozena služba osobou, která jedná jménem a na účet jiné osoby, která spočívá v zajištění dodání zlata.

(5) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, se může rozhodnout, že uplatní daň u dodání investičního zlata, které by bylo osvobozeno podle odstavce 3, jinému plátci nebo osobě registrované k dani v jiném členském státě.

(6) U zprostředkovatelské služby, která spočívá v obstarání dodání investičního zlata podle odstavce 4, může být uplatněna daň, pokud plátce při dodání investičního zlata uplatnil daň podle odstavce 5.

(7) Plátce, který dodává investiční zlato osvobozené od daně, má nárok na odpočet daně v plné výši

a)   při nakoupení investičního zlata, u něhož byla uplatněna daň podle odstavce 5,
b)   při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zlata, které není investičním zlatem, a které následně plátce nebo jím zmocněná třetí osoba přemění na investiční zlato, nebo
c)   při nakoupení služby, spočívající ve změně formy, hmotnosti nebo ryzosti zlata, včetně investičního zlata.

(8) Plátce, který investiční zlato vyrobí nebo zlato přemění na investiční zlato, má nárok na odpočet daně v plné výši při nakoupení, pořízení z jiného členského státu nebo dovozu zboží nebo služby, přímo související s výrobou investičního zlata nebo přeměnou zlata na investiční zlato.

Strategie

  • Kvalita
  • Efektivnost
  • Rychlost
  • Diskrétnost
  • Spolehlivost
  • Individuální přístup ke každému, i k tomu nejmenšímu zákazníkovi i zakázce
  • Bezkonkurenční výsledná cena

Orientační výkupní ceny ryzího kovu

20.5.2024

Zlato 0 Kč / g
Stříbro 0 Kč / g
Platina 0 Kč / g
Paladium 0 Kč / g
Rhodium Na vyžádání

Konečné výkupní ceny kovů budou stanoveny podle druhu, množství, kvality, charakteru dodávaného materiálu a aktuální situace na trhu s drahými kovy. Bližší informace na dožádání +420 724 635 635, zanka@vitaro.cz

Vypočítejte si vaši cenu

Cena: ---

Kurzy Kurzy

Ceník ke stažení

Bližší informace na dožádání +420 325 594 325, +420 724 635 635, zanka@vitaro.cz

Zlato 24 karátů (999.9/1000)

Zlato
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Stříbro ryzí (999.9/1000)

Stříbro
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Platina (999.9/1000)

Platina
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Paládium (999.9/1000)

Paladium
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Přihlášení


Registrace | Zapomenuté heslo