Přijímáme k rafinaci

elektronika, autokatalyzátory, průmyslové odpady, výrobky z platinových kovů - termočlánky, sondy teploměry, laboratorní nářadí, dentální materiály, opady z klenotnických výrob, odpady ze sklářských výrob

Home » Rafinace drahých kovů » Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro rafinaci výkup odpadů s obsahem drahých kovů

Platnost podmínek od: 1.1.2009

Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny zakázky týkající se přepracování materiálů s obsahem drahých kovů (Ag,Au,Pt,Pd,Rh) pokud není stanoveno jinak, např.smlouvou, sml.ujednáním, dohodou, apod.)

1. Dodání materiálu s obsahem drahých kovů k rafinaci a výkupu

a) Zákazník dodává materiál s obsahem drahých kovů do provozu společnosti VITARO, spol. s r.o. na adresu:

VITARO, spol. s r.o.

Poděbradská 1091

289 12 Sadská.

 

Pracovní doba pro příjem odpadů s obsahem drahých kovů je v pracovní dny v době:

8.00 hod – 15.00 hod.

b) Materiál s obsahem drahých kovů vyzvedá po telefonické domluvě zástupce společnosti VITARO u zákazníka.

Zákazník je povinen poskytnout nezbytně potřebné informace o fyzikálně chemických vlastnostech dodávaného materiálu s obsahem drahých kovů a upozornit na možná rizika, která by během zpracování mohla nastat .K rafinaci odpadů s obsahem drahých kovů není přijímán radioaktivní materiál.Materiál musí být dodán v bezpečných obalech, které splňují podmínky bezpečné přepravy a manipulace.Nebezpečný materiál musí být na obalu bezpečně označen varovnými štítky, které jsou v souladu se zněním zákona o odpadech 185/2001 Sb.Nebezpečné materiály musí doprovázet Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů.

Materiál  s obsahem drahých kovů musí být dodán s dodacím listem. V případě, že se jedná o první dodávku je nutné doložit u právnických osob (plátců DPH) ověřený výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list a ověřené osvědčení o registraci DPH s čestným prohlášením statutárního orgánu o platnosti tohoto Osvědčení, a u fyzických osob (plátců DPH) je nutné předložit Osvědčení k DPH včetně výše uvedeného čestného prohlášení a Živnostenský list..

U občanů je nutné předložit platný občanský průkaz (pas) k nahlédnutí.(prokázat totožnost).

Pokud je materiál odesílán ze zahraničí je nutné k celnímu odbavení zaslat:

a) ze zemí mimo EU

 •  2 kopie nákladového listu CMR
 •  2 kopie faktury (nutno vyznačit celkovou hodnotu zásilky pro celní účely)
 •  1osvědčení o původu zboží (INTRASTAT)
 •  1 dodací list (balící list)

b) ze zemí EU

 • 1 dodací list
 • 1 proforma-faktura s údaji nutnými pro vyplnění hlášení Intrastat

(kód zboží, hodnota zboží,hmotnost zboží, dodací podmínky,povaha transakce, druh dopravy)

2. Právo vlastnické, přechod vlastnického práva

Zákazník odpovídá za skutečnost, že je bezvýhradným a oprávněným vlastníkem dodávaného materiálu  s obsahem drahých kovů, který není zatížen pohledávkami, restrikcemi, záručními právy nebo jinými nároky omezujícími dispozici s ním.

Zákazník souhlasí s tím, že přechod vlastnických práv (zdanitelné plnění) nastává v okamžiku.

3. Vážení a homogenizace materiálu

Všechny odpady s obsahem drahých kovů jsou váženy . Po zvážení odpadu s obsahem drahých kovů je tento odpad zhomogenizován do vzorkovatelného stavu ( tavení, mletí,drcení).

Zákazník má právo být při vážení.

4. Odběr vzorků

V případě, že zákazník netrvá na odběru vzorku pro vlastní analýzu, je odebrán jeden vzorek, který je analyzován. Po analýze je vystaveno potvrzení o analýze (analyzní certifikát),které je odesláno zákazníkovi k odsouhlasení.V případě,že zákazník trvá na odběru vzorku pro vlastní analýzu,odeberou se vzorky dva, přičemž pokud vzorek pro zákazníka má být použit pro rozhodčí analýzu,je vzorek  zapečetěn.Podrobnosti pro rozhodčí analýzu jsou řešeny domluvou a souhlasem obou stran.

Hmotnosti vzorků se odečtou z hmotnosti pro zúčtování (hmotnost odpadu s obsahem drahých kovů po homogenizaci).

5. Analýza

Odebraný vzorek je analyzován  na obsah drahých kovů ( Ag, Au, Pd, Pt, Rh ), dle předem stanovených požadavků zákazníka.

Průběžné doby pro analýzu:

Ag…od 5 do15 pracovních dnů od dodání odpadu s obsahem drahých kovů

Au…od 5 do15 pracovních dnů od dodání odpadu s obsahem drahých kovů

Pd…od 5 do15 pracovních dnů od dodání odpadu s obsahem drahých kovů

Pt…od 5 do15 pracovních dnů od dodání odpadu s obsahem drahých kovů

Rh…od 5 do15 pracovních dnů od dodání odpadu s obsahem drahých kovů

 

Výsledky analýzy jsou zákazníkovi zaslány k odsouhlasení.Po odsouhlasení analýz zákazníkem je materiál uvolněn do rafinace.Jakmile je materiál uvolněn do rafinace je pro další vyhodnocení zpracování matriálu určující pouze odebraný vzorek.  V případě neodsouhlasení analýz má zákazník právo si vzít materiál zpět, pokud není zpracováván na výtěžnost. (v homogenizovaném stavu). Pokud zákazník do 2 měsíců od zaslání výsledků analýz nedá vyrozumění o souhlasu či nesouhlasu s analýzami, má se za to, že zákazník s analýzami souhlasí a materiál je automaticky uvolněn do rafinace.

V případě odebrání vzorku pro rozhodčí analýzu se odešle tento vzorek po dohodě obou stran do nezávislé laboratoře – např.Puncovní úřad.Po dohodě obou stran je tato analýza akceptována nebo ne. Rozhodčí analýzu platí objednatel analýzy.

6. Rafinace odpadu s obsahem drahých kovů

Společnost VITARO, spol. s r.o. směřuje nejvyšší úsilí směrem k dodržení níže uvedených průběžných  dob pro znovuzískání drahých kovů.

V případě přetížení rafinérie,či vyšší náročností zpracování dodaného materiálu s obsahem drahých kovů, si však vyhrazuje právo prodloužit tyto průběžné doby.

Průběžné doby pro znovuzískání začínají běžet:

 • dnem přijmutí odpadu s obsahem drahých kovů(nečeká se na odsouhlasení analýz zákazníkem – tj.na výtěžnost
 • odsouhlasením výsledků analýz zákazníkem.

Pozn: určuje zákazník

Průběžné doby pro znovuzískání drahých kovů:

Slitky, odstřihy, obecně kovové odpady:

Ag……………do 25 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Au……………do 25pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Pd……………do 25 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Pt…………… do 30 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Rh……………do 30 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

 

Stěry, popele, smetky, obecně nehomogenní materiál:

Ag……………do 30 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Au……………do 30pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Pd……………do 35 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Pt…………… do 40 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

Rh……………do 40 pracovních dnů od dodání odpadu / odsouhlasení analýz

 

Po uplynutí průběžných dob pro znovuzískání drahých kovů jsou znovuzískané drahé kovy automaticky připsány na váhové konto zákazníka.

Drahé kovy jsou vykoupeny na základě zákazníkovy instrukce, kdykoliv po uplynutí průběžné doby pro znovuzískání drahých kovů.

7. Fixování výkupních cen, fakturace, splatnost a její zkrácení

a) v den dodání materiálu (materiál musí být dodán do 9.00 do provozovny firmy VITARO,spol. s.r.o. na adrese Poděbradská 1091, Sadská).Zafixovaná cena je LME PM fixing platný v den předcházející dni dodání ponížený o příslušnou srážku dle platných denních Výkupních cen společnosti VITARO, spol. s r.o..Pro přepočet ceny je použit příslušný  kurz ČNB – USD/Kč platný v den před dnem dodání.

V případě této fixace ceny nejsou vytěžené kovy připsány na váhové konto, ale hned po uplynutí průběžných dob pro znovuzískání drahých kovů je zákazníkovi zaslán podklad k fakturaci.Takto fixované kovy jsou splatné do 14 dní po obdržení originálu faktury od zákazníka, pokud není stanoveno jinak, např.smlouvou,dohodou,apod.

b) kdykoliv po uplynutí průběžných dob pro znovuzískání drahých kovů (po výstupu DK z rafinace).Jedná se o odprodej z váhového konta.Při zadání pokynu pro prodej DK do 9 hod.SEČ se použije dopolední fixing platný v den pokynu a od 9 do 13 hod.SEČ se použije odpolední fixing platný v den pokynu.Použitý kurz pro přepočet –  příslušný kurz ČNB USD/Kč  platný v den prodeje, tj.u dopoledního fixingu kurz ČNB platný v předcházející den dni prodeji a u odpoledního fixingu kurz ČNB USD/Kč  platný v den prodeje.

c) výkup za ks nebo kg cenu dle Výkupního ceníku

Po vystavení podkladu k fakturaci zákazník jakožto firma vystavuje fakturu s přesně daným datem zdanitelného plnění (datum zdanitelného plnění odpovídá datu prodeje neb datu dodání), pokud se jedná o fyzickou osobu vystavujeme smluvní ujednání, které je platné až po připojení originálu podpisu zákazníkem.

Na základě žádosti zákazníka a finančních možnostech zpracovatele může zpracovatel zkrátit splatnost faktury na 3 pracovní dny od dodání originálu faktury zákazníkem za což je zákazníkovi účtována srážka 3% z fakturované částky bez DPH.

8. Vrácení drahých kovů

V případě, že zákazník  požádá o vrácení znovuzískaného drahého kovu (po připsání na váhové konto), bude mu vrácen v následných lhůtách, ode dne jeho požadavku.Předpokladem vrácení znovuzískaných kovů jsou uhrazené rafinační náklady na základě platných Cenových podmínek pro rafinaci a výkup odpadů s obsahem drahých kovů

Forma drahého kovu a lhůty pro vrácení:

Ag…………granálie ……………do 20 pracovních dní od požadavku

Au…………granálie ……………do 30 pracovních dní od požadavku

Pd…………nevracíme

Pt…………nevracíme

Rh…………nevracíme

V případě vrácení vytěžených drahých kovů v ryzí podobě účtujeme manipulační poplatek ve výši  2 % hmotnosti vráceného ryzího drahého kovu.

9. Výměna drahých kovů (vrácení drahých kovů před uplynutím dob pro vrácení DK)

V případě, že zákazník  požádá o vrácení znovuzískaného drahého kovu ve lhůtě kratší než je lhůta pro vrácení (před připsáním na váhové konto), bude mu po dohodě vrácen v následných lhůtách, ode dne jeho požadavku.

Ag…………granálie ……………do 10 pracovních dní

Au…………granálie ……………do 10 pracovních dní

Pd…………nevracíme

Pt…………nevracíme

Rh…………nevracíme

V případě výměny vytěžených drahých kovů v ryzí podobě účtujeme manipulační poplatek u Au ve výši  3 % hmotnosti vráceného ryzího drahého kovu a u Ag ve výši 10 % hmotnosti vráceného ryzího drahého kovu, pokud není stanoveno jinak.V tomto případě se neúčtují u slitkových materiálů rafinační náklady na základě platných Cenových podmínek pro rafinaci a výkup odpadů s obsahem drahých kovů. U stěrových položek zůstávají rafinační náklady na základě platných Cenových podmínek pro rafinaci a výkup odpadů s obsahem drahých kovů v platnosti.

10. Váhové konto zákazníka

Váhové konto je zákazníkovi zřízeno automaticky při dodání odpadu s obsahem drahých kovů.

Váhové konto je zřízeno bezplatně a není úročeno.

Po uplynutí průběžných dob pro znovuzískání drahých kovů jsou tyto kovy automaticky připsány na váhové konto zákazníka.(Mimo případ fixace ceny v den dodání). Zákazník může tyto kovy kdykoli prodat na základě instrukce telefonem a faxem .

11. Úhrada cen za přepracování materiálů s obsahem drahých kovů

Náklady za přepracování materiálů s obsahem drahých kovů jsou účtovány dle platných Cenových podmínek pro rafinaci a výkup odpadů s obsahem drahých kovů a pokud není dohodnuto jinak, jsou fakturované náklady na znovuzískání splatné okamžitě nebo jsou započteny při odprodeji. Zápočet provede zpracovatel.

12. Vyšší moc

V případě vzniku událostí, které strany nemohou předpokládat a ovlivnit a jež se v průběhu trvání smlouvy projeví u některé ze stran (tzv. vyšší moc), jsou všechny závazky vyplývající ze smlouvy pozastaveny po dobu trvání vyšší moci, avšak pouze od okamžiku, kdy postižená strana uvědomí stranu druhou o vyskytnutí případu vyšší moci a jejím rozsahu. O náhradním řešení se strany korektně dohodnou.

13. Reklamace

Reklamace týkající se hmotnostních rozdílů a vad musí být uplatněny okamžitě.

14. Použité právo a vedení sporu

Pro všechny právní vztahy vyplývající z uzavřených smluv a těchto Všeobecných podmínek platí ustanovení Obchodního zákoníku dle zákona č.513/1991 Sb. Jakýkoliv spor budou strany řešit vzájemnou dohodou. V případě, kdy k dohodě nedojde, může být spor předložen pouze příslušnému soudu v České republice.

15. Zastavení rafinace odpadu s obsahem drahých kovů

VITARO, spol. s r.o. si vyhrazuje možnost pozastavit kdykoliv výkup a rafinaci materiálů s obsahem drahých kovů,taktéž i možnost předání zpracování materiálu třetímu oprávněnému subjektu při zachování všech platných Cenových podmínek pro rafinaci a výkup odpadů s obsahem drahých kovů.

16. Dílčí neplatnost

Pokud se některá ustanovení těchto Všeobecných podmínek stanou právně neplatná, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena.

Strategie

 • Kvalita
 • Efektivnost
 • Rychlost
 • Diskrétnost
 • Spolehlivost
 • Individuální přístup ke každému, i k tomu nejmenšímu zákazníkovi i zakázce
 • Bezkonkurenční výsledná cena

Orientační výkupní ceny ryzího kovu

17.6.2024

Zlato 0 Kč / g
Stříbro 0 Kč / g
Platina 0 Kč / g
Paladium 0 Kč / g
Rhodium Na vyžádání

Konečné výkupní ceny kovů budou stanoveny podle druhu, množství, kvality, charakteru dodávaného materiálu a aktuální situace na trhu s drahými kovy. Bližší informace na dožádání +420 724 635 635, zanka@vitaro.cz

Vypočítejte si vaši cenu

Cena: ---

Kurzy Kurzy

Ceník ke stažení

Bližší informace na dožádání +420 325 594 325, +420 724 635 635, zanka@vitaro.cz

Zlato 24 karátů (999.9/1000)

Zlato
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Stříbro ryzí (999.9/1000)

Stříbro
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Platina (999.9/1000)

Platina
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Paládium (999.9/1000)

Paladium
Orientační výkupní cena
0 Kč / g ryzího kovu

Přihlášení


Registrace | Zapomenuté heslo